HenkDeBouter.Com

...kunst voor iedereen

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Algemene (Leverings) Voorwaarden

Algemene (leverings) voorwaarden

E-mail Afdrukken PDF

Al onze offerte zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.

A. Levering

1. De vermelde prijzen zijn altijd per stuk en "af magazijn" te Rotterdam en dus exclusief verzenden en overige kosten.
2. De kunstwerken kunnen op afspraak worden afgehaald in Rotterdam. Op verzoek kan in voorkomende gevallen een afwijkende afleverplaats overeengekomen worden.
3. Elk kunstwerk wordt geleverd exclusief passe-partout en lijst, tenzij dit expliciet is vermeld. Tegen meerkosten kan het werk ingelijst en (indien van toepassing) met passe-partout geleverd worden. Indien dit anders is staat dit bij de werken vermeld.
4. Prijzen zijn inclusief 6% BTW.
5. In sommige gevallen kan het werk op plaatsen war het geëxposeerd wordt direct meegenomen worden tegen (contante) betaling ter plaatse (meestal alleen met lijst en tegen de ter plaatse vermelde prijs).
6. Levertijd kunnen slechts bij benadering worden opgegeven, ofschoon wij steeds zullen trachten levertijden zoveel mogelijk in acht namen is Atelier Henk de Bouter nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van deze levertijden. Na ontvangst van de betaling is enkele werkdagen tot 2 weken,
tijdens (school)vakanties mogelijk langer.
7. Wanneer op verzoek van de koper of opdrachtgeer spoed of expreslevering moet plaatsvinden komen deze kosten voor rekening van de koper of
opdrachtgever. Voor spoedopdrachten voor een levering binnen 4 werkdagen is mogelijk in overleg. Na ontvangst van deze bestelling zullen wij een toeslag van 10% van het factuurbedrag in rekening brengen, met een minimum van
20,= exclusief BTW.

B. Kosten

8. Op verzoek kan een kunstwerk per post verzonden worden. Verzending geschiedt aangetekend. De kosten voor verpakking en porto zijn voor  rekening van de koper.
9. Indien kan een kunstwerk eventueel aan huis bezorgd worden, dit echter alleen in overleg en op afspraak. De kosten hiervan zijn voor rekening van de koper, de prijs hiervan is op aanvraag. Indien op tijd en plaats zoals overeengekomen het werk niet overhandigd kan worden, worden de bezorgkosten steeds opnieuw in rekening gebracht.

C. Bestelling

10. Een kunstwerk wordt pas definitief geleverd als dit bevestigd is: aangezien vrijwel alle werken uniek zijn kan het zijn dat een werk al verkocht is. Bestellingen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst.
11. Indien een kunstwerk verhuurd is kan deze vooruit gekocht worden per datum van afloop van de verhuur, of een optie op koop genomen worden. Dit houdt in dat na afloop van de huurtermijn het werk te koop wordt aangeboden, mits zich niet eerder een koper heeft gemeld en de huurder niet tot koop overgaat. Een optie bedraagt 10% van het aankoopbedrag en wordt verrekent met de aankoop. Mocht de koop niet plaatsvinden omdat een andere koper het werk heeft gekocht, dan wordt deze 10% uiteraard aan u teruggegeven.

D. Betaling

12. Indien de bestelling afgehaald wordt, kan volstaan worden met een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag. Het restant dient contant te worden voldaan bij het afhalen van het werk of vooraf overgemaakt zijn. (100% contante betaling bij afhalen is mogelijk na overleg).
13. Indien een kunstwerk op plaats en tijd zoals overeengekomen niet afgehaald wordt, wordt er € 10,= extra in rekening gebracht en kan een tweede afspraak gemaakt worden. Indien ook deze afspraak niet nagekomen wordt, vervalt de aanbetaling ter vergoeding van de gemaakte kosten en wordt niet gerestitueerd. De koop is daarmee geannuleerd en alle rechten op koop en levering zijn vervallen.
14. Indien een kunstwerk verzonden of bezorgd moet worden, dient het gehele factuurbedrag betaald te worden voorafgaand aan de levering.
15. De betaling van de factuur dient binnen 15 dagen te geschieden door middel van overmaking naar onze bank (rekeningnummer: 55.82.35.123 te Rotterdam). Bij overschrijding van deze termijn of afgesproken datum is de koper of opdrachtgever, vanaf deze vervaldatum, een rente van 2% per maand verschuldigd van het factuurbedrag. Welke rente opeisbaar is zonder dat enige in gebreke stelling vereist is. Alle kosten van wanbetaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten komen ten lasten van de koper of opdrachtgever.
16. Voor aanbiedingen en acties geldt de datum van ontvangst van de bestelling.
17. Indien het kunstwerk nog niet geleverd is kan de bestelling binnen 8 dagen na aankoop kostenloos geannuleerd worden.
18. Als een kunstwerk reeds geleverd is kan de aankoop niet meer geannuleerd worden en is geen restitutie mogelijk.

E. Reclame en geschillen

19. Bij overdracht van het geleverde kunstwerk dient het gecontroleerd te worden op schade of gebreken. Indien het werk aangenomen wordt is geen reclame meer mogelijk.
20. Transportschade bij verzending per post dient in verband met de verzekering binnen 24 uur na ontvangst gemeld te worden bij zowel de postdienst als bij ons. Gebreken of klachten niet het gevolg van transport zijn, dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het kunstwerk gemeld te worden. Indien de klacht gegrond wordt verklaard zal kostenloos de schade hersteld worden, of het kunstwerk teruggenomen en het aankoopbedrag geretourneerd worden. Klachten kunnen echter nooit een rede zijn uw uiterste betaaldatum te overschrijden.
21. Op eventuele geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.

F. Auteurs- en beeldmerkrecht

22. Op alle afbeeldingen en de kunstwerken, zowel digitaal (bijvoorbeeld internet) als ook op papier (en mogelijk andere materialen) is het auteursrecht van toepassing. Bij aankoop van een werk wordt niet ook het beeldrecht verworven; dit blijft dus eigendom van de kunstenaar en
/of Atelier Henk de Bouter en zij behouden het recht de afbeelding van verkocht werk te gebruiken voor PR doeleinden (onder andere portfolio, website etc.). Het beeldmerkrecht kan verworven worden van zowel aangekocht als niet aangekocht werk; de hoogt van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van standaard tabellen en in overleg. Is tevens afhankelijk van de aard en de oplage van de publicatie.

G. Aanvullende voorwaarden bij huur (kunstuitleen)

23. Uitleen (huur) vindt alleen plaats indien minimaal 5 kunstwerken (of een minimale waarde van € 450,= vertegenwoordigen) te gelijke worden gehuurd. De huurperiode is minimaal één jaar en kan vervolgens verlengd worden voor telkens minimaal één jaar.
24. De te huren werken kunnen uit het gehele aanbod uitgekozen worden en worden inclusief lijst gehuurd (indien anders zal dit worden aangegeven).
Bij werken op de site die niet zijn ingelijst zal dit nog bij de prijs worden opgeteld en in de huurprijs worden doorberekent.
25. De huurprijs is exclusief verzending of bezorging van de werken. De kosten daarvoor zijn gelijk aan die bij aankoop en worden conform op de site
gepubliceerd in rekening gebracht indien de werken niet worden afgehaald.
26. Na afloop van de huurperiode dient de huurder indien de huurovereenkomst niet verlengd wordt de kunstwerken binnen 14 dagen na afloop van de contractdatum een afspraak te maken om deze terug te bezorgen bij het magazijn, en binnen 30 dagen de werken in te leveren.
27. Indien deze termijnen overschreden worden, wordt voor iedere maand of deel daarvan een maandbedrag in rekening gebracht. Indien de werken niet binnen 2 maanden na contractdatum niet zijn geretourneerd, is de huurovereenkomst automatisch voor een jaar verlegd.
28. Er kan gehuurd worden zowel met als zonder de mogelijkheid een aankooptegoed te sparen. Het spaartegoed wordt zowel bij aanvang als na afloop van de huurperiode schriftelijk aan de huurder gemeld.
29. Een eventueel opgebouwd spaartegoed dient binnen 6 maanden na afloop van de huurovereenkomst aangewend te worden voor aankoop van (een)  kunstwerk(en), al dan niet met bijbetaling. Na deze termijn vervalt het tegoed en het recht op aankoop. Het tegoed kan niet gebruikt worden voor betaling van verzend - of bezorgkosten: deze en andere aanvullende kosten dienen apart voldaan te worden.
30. De gehuurde werken blijven te allen tijde eigendom van Atelier Henk de Bouter en zijn in voorkomende gevallen terstond opeisbaar; de huur voor eventueel nog resterende huurtermijn wordt dan gerestitueerd.
31. De huurder dient de werken zorgvuldig en voorzichtig te behandelen. Indien na afloop van de huurperiode bij retournering schade geconstateerd wordt aan een werk, worden de reparatiekosten in rekening gebracht bij de huurder, tenzij deze het werk koopt.

H. Aanvullende voorwaarden bij opdrachten

32. Opdrachten zijn pas definitief na schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever.
33. Alle opdrachten worden aangenomen onder voorbehoud van artistieke vrijheid, dat wil zeggen dat de uitvoerend kunstenaar zich te allen tijde het recht voorbehoudt een opdracht te weigeren of na aanvang weer in te leveren.
34. Werk in opdracht wordt, tenzij anders overeengekomen, geleverd zonder lijst.
35. Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht worden formaat, techniek, oplage (indien van toepassing) en de prijs schriftelijk vastgelegd.
36. Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht dient een aanbetaling van 50% van de opdrachtsom gedaan te worden. Vooraf of bij levering van het werk dient het resterende bedrag voldaan te worden.
37. Indien een opdrachtgever onverhoopt niet tevreden is met het resultaat van een opdracht en het niet lukt de ontevredenheid weg te nemen, mag het werk geweigerd worden. Het resterende factuurbedrag behoeft dan niet voldaan te worden. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd en het werk blijft dan eigendom van Atelier Henk de Bouter, die het mag verkopen aan derden.
38. De door ons geleverde goederen blijven ons volledige eigendom, totdat zij door of namens de koper of opdrachtgever geheel zijn betaald. Koper of opdrachtgever is niet gerechtigd op welke wijze dan ook over de goederen te beschikken, waardoor het hiervoor gemaakte eigendomsvoorbehoud zou worden aangetast, behoudens verkoop in het kader van zijn of haar normale bedrijfsvoering. De koper of opdrachtgever verplichten zich jegens Atelier Henk de Bouter om in het geval van derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Atelier Henk de Bouter rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden zonder uitstel van Atelier Henk de Bouter hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Atelier Henk de Bouter.

 

Welke valuta wilt u zien?


Ons assortiment

€ 36,42


€ 54,63
€ 52,63
U bespaart: € 2,00


€ 0,73


€ 3,64


€ 275,00